Projekty zrealizowane

W STRONĘ SUKCESU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Okres realizacji:
1 marca 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Cel projektu:
Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i zawodowego poprzez aktywizację społeczną i zawodową 50 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia do końca czerwca 2015 r.


Aktywni FIO

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Program:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Okres realizacji:
Od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Cel projektu:
Wyrównanie szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych w powrocie do zatrudnienia i pełnienia ról społecznych


Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób bezdomnych zamieszkujących na terenie Miasta Lublin

Projekt realizuje Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych, Lublin, ul. Dolna Panny Marii 32

Program:
Program Operacyjny Kapital Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., projekt systemowy Człowiek inwestycją w społeczeństwo

Okres realizacji:
Od 15 czerwca 2010 roku do 30 listopada 2010 roku

Cel projektu:
Podniesienie poziomu aktywności społecznej na rzecz powrotu do społeczeństwa bezdomnych mężczyzn zamieszkujących na terenie miasta Lublin


Aktywni

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3.

Instytucja pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy

Okres realizacji:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Cel projektu:
Aktywizacja i rozwój osobisty 8 osób zamieszkujących gminę Piaski, województwo lubelskie


Terazy My

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3.

Instytucja pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy

Okres realizacji:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Cel projektu:
Aktywizacja i rozwój osobisty osób zamieszkujących gminę Piaski, województwo lubelskie


Aktywizacja szansą na jutro

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3.

Instytucja pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy

Okres realizacji:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Cel projektu:
Aktywizacja i rozwój osobisty osób zamieszkujących gminę Piaski, województwo lubelskie


Reintegracja społeczno – zawodowa bezdomnych mężczyzn: organizacja ośrodka samopomocy w Bystrzejowicach Trzecich

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Instytucja przyznająca grant:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji:
Od 1 grudnia do 31 grudnia 2007 roku

Cel projektu:
Aktywizacja osób bezdomnych, jak również stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla osób doświadczających bezdomności.


Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością: organizacja ośrodka samopomocy w Bystrzejowicach Trzecich

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Instytucja przyznająca grant:
Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

Okres realizacji:
Od 26 czerwca do 31 grudnia 2007 roku

Cel projektu:
Aktywizacja osób bezdomnych, jak również stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla osób doświadczających bezdomności.


Reintegracja społeczno – zawodowa osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością: organizacja ośrodka samopomocy w Bystrzejowicach Trzecich

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Instytucja przyznająca grant:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji:
Od 1 września do 31 grudnia 2007 roku

Cel projektu:
Aktywizacja osób bezdomnych, jak również stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla osób doświadczających bezdomności.


Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Instytucja przyznająca grant:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji:
Od 25 września do 31 grudnia 2007 roku

Cel projektu:
Aktywizacja osób bezdomnych, jak również stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla osób doświadczających bezdomności.


Aktywizacja społeczno – zawodowa bezdomnych mężczyzn oraz osób zagrożonych bezdomnością

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Instytucja przyznająca grant:

Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

Okres realizacji:
Od 21 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku

Cel projektu:
Aktywizacja osób bezdomnych, jak również stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla osób doświadczających bezdomności.


 Reintegracja społeczno – zawodowa bezdomnych mężczyzn oraz osób zagrożonych bezdomnością: organizacja ośrodka samopomocy w Bystrzejowicach Trzecich

Projekt był realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich

Instytucja przyznająca grant:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji:
Od 1 pażdziernika do 31 grudnia 2008 roku

Cel projektu:
Aktywizacja osób bezdomnych, jak również stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla osób doświadczających bezdomności.

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content