Nowa edycja KIS „SZANSA”

Bractwo Miłosierdzia rozpoczęło kolejna edycję Klubu Integracji Społecznej SZANSA

W ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Pod tytułem: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2018

Od blisko 30 lat nasza organizacja podejmuje pracę na polu wykluczenia społecznego, jako jednego z ważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa. Wzrost bezrobocia, nieustannie rosnące ceny produktów żywnościowych, czy niskie świadczenia socjalne, to tylko niektóre z czynników wpływających na rozwój ubóstwa w naszym mieście. Jak wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Miasta Lublin 2014-2020, to właśnie osoby pozostające poza rynkiem pracy, są szczególnie narażone na izolację społeczną.

Możliwość odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,  Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta widzi w skierowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do udziału w cyklu edukacyjno-szkoleniowym Klubu Integracji Społecznej „SZANSA”.

Klub prowadzi kompleksowe działania o charakterze społecznym i zawodowym. Potrzeba objęcia wsparciem indywidualnym ma bezpośredni wpływ na poszczególnych uczestników,  natomiast praca w grupie wzmacnia mobilizację i aktywność. Wzmocnienie więzi rodzinnych, odgrywa istotną rolę w procesie aktywizacji uczestników Klubu.

Główne założenia Klubu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przeprowadzi rekrutację 12 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej oraz zawrze z tymi osobami kontrakty socjalne, kierujące ich do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej „SZANSA”

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w ramach działalności KIS „SZANSA”, otoczy uczestników następującym wsparciem:

  • grupowe warsztaty psychologiczne  
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • grupowe zajęcia ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego
  • indywidualne poradnictwo zawodowe  
  • działania pobudzające integrację grupy – spotkanie integracyjne
  • wycieczka edukacyjna w formie wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie społecznym, np. w spółdzielni socjalnej, jako przykład dobrych praktyk.
  • specjalistyczny kurs zawodowy  “Pomoc kuchenna
  • specjalistyczny kurs zawodowy “Pracownik budowlany” 
  • Szkolenie  z zakresu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej i samo zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do swoich pracowników socjalnych MOPR lub bezpośrednio do biura Bractwa Miłosierdzia przy ul. Zielonej 3 w Lublinie w godz. 8.00 – 14.00

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Wróbel, Kierownik KIS SZANSA

Zapisz się do Newslettera,

żeby być na bieżąco

Skip to content