Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

Od 1992 roku Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta prowadzi w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 32 Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych (schronisko dla bezdomnych mężczyzn). W latach 1992-2002 ze schroniska skorzystało łącznie 3.800 osób, a z noclegowni – 600. Do życia w społeczeństwie przywrócono 186 mężczyzn.

Do schroniska przyjmowani są mężczyźni, którzy doświadczają problemu bezdomności. Zgłaszają się sami, lub kierowani są przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policję, straż miejską.

W Schronisku świadczone są następujące formy pomocy:

  1. Doraźna, dzienna – polegająca na udzielaniu codziennie, wszystkim zgłaszającym się pomocy w postaci posiłku, możliwości skorzystania z łaźni, pralni. Jest także możliwość otrzymania środków czystości, bielizny osobistej, odzieży i obuwia, prowiantu, zasięgnięcia informacji i porady pracowników, możliwości krótkiego odpoczynku i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  2. Pobyt na zasadach tzw. „jednodobówek” – udostępniany codziennie, wszystkim zgłaszającym się z zapewnieniem noclegu i pomocy doraźnej.
  3. Tymczasowy pobyt w schronisku. Pomoc ta możliwa jest dla 35 bezdomnych, przez cały rok, z zapewnieniem zakwaterowania na kilkuosobowych salach, trzech posiłków dziennie, możliwości korzystania bez ograniczeń z łaźni i pralni, całodobowej opieki i nadzoru, pomocy pracowników schroniska w załatwianiu i rozwiązywaniu różnych spraw osobistych. Pracownicy schroniska czynią starania by z jak największą liczbą mieszkańców realizować pracę socjalną, celem wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
  4. Tymczasowy pobyt w noclegowni (w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia) jako zabezpieczenie na czas zimy noclegu oraz częściowo pomocy dziennej. Jednorazowo z noclegowni może korzystać 30 mężczyzn.

Oprócz form pomocy wymienionych powyżej, schronisko wspiera potrzebujących poprzez: rozdawanie mebli, pościeli i innych sprzętów osobom usamodzielniającym się, udzielanie pomocy informacyjno-doradczej, opiekę, wsparcie i przygotowywanie duchowe osób umierających, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wspieranie osób poddających się terapii, kierowanie do specjalistycznych placówek medycznych i opiekuńczych osób ciężko i przewlekle chorych oraz do domów pomocy społecznej osób starych, niepełnosprawnych, upośledzonych.

Ośrodek Wsparcia prowadzi także następujące działania: resocjalizacyjne, socjalizacyjne, prewencyjno-zapobiegawcze, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, pomoc duszpasterską, profilarkę przestępstw, profilaktykę uzależnień, motywowanie i pomoc w poszukiwaniu pracy (legalnej, sezonowej, zajęć dorywczych), wspieranie wszelkich działań i zachowań podejmowanych w kierunku dokonywania pozytywnych zmian osobistych, kontakt podtrzymujący z osobami, które podjęły próbę usamodzielnienia się.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Mężczyzn kliknij TUTAJ.